Ai mu?n có danh sách Khách h*ng b?t d?ng s?n H* N?i? 0124.628.6065
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2015-M?I NH?T- S? LU?NG L?N NH?T 0124.628.6065
Xin ch*o các b?n!

Xin h?i trong s? các b?n Ai mu?n có danh sách khách h*ng ngay hôm nay?

Ai trong s? các b?n mu?n ch?t du?c khách h*ng s?m nh?t?

.....
L*m th? n*o d? có du?c danh sách khách h*ng b?t d?ng s?n?

Tôi không có, tôi cung không có gì dua cho các b?n c?.

->>> B* quy?t l* các b?n hãy d?y ngay l?p t?c, không n?m ng? trên giu?ng n?a d?y s?m v? mu?n, D?y di n*o, " Jingle Bell" không có dua th?n, không có phuong th?c b* m?t, không có phuong th?c th?n kì n*o giúp bán h*ng nhanh hon ngo?i tr? ' LÀM VI?C CHAM CH?"

->>> B?n l?i nghi l* " Do may m?n?" V?y b?n bi?t bao nhiêu ngu?i nh? may m?n m* l?i " Có m?t dúng noi, dúng lúc" khi có co h?i, v* có giao d?ch l?n nh?t cu?c d?i n*y?

->>> Không ph?i do may m?n!!! M* l* do h? cham ch?, do h? có quy?t tâm còn không có gì l* " may m?n" c?. V* h? có s? chu?n b?.
1. Chúng ta c?n ph?i chu?n b?, cham ch?.

..Chua d?..

2. Bi?t cách thu hút khách h*ng.

..Chua d?..

3. L?y l?i cam k?t t? ph*a khách h*ng l* " S? mua h*ng"

..Chua d?..

4. L*m khách h*ng quay l?i mua h*ng v* gi?i thi?u nhi?u khách h*ng cho mình.

..Chua d?..

Công th?c th?n kì còn thi?u dó l* " T?i sao chúng ta l?i chua th*nh công nhu nhi?u ngu?i?

--->>>> RÈN LUY?N! RÈN LUY?N! RÈN LUY?N <<<----

Ph?n sau: Các b* quy?t 1, b* quy?t 2..s? du?c di v*o c? th? l*m nhu th? n*o?


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2015-M?I NH?T- S? LU?NG L?N NH?T

Danh sách khách h*ng ti?m nang m?i nh?t 2014 , ch?t lu?ng nh?t , s? lu?ng l?n nh?t 2014. danh sách khách h*ng 2013 danh sách khách h*ng

2013
D?u tu ngay hôm nay d? t?o d?t

phá s? nghi?p .
Danh sách khách h*ng 2014 ch?a các thông tin h?u *ch v* quý hi?m - công c? h? tr? d?c l?c giúp các cá nhân v* doanh nghi?p ti?t ki?m chi ph*, tang doanh thu, t?i da hóa l?i nhu?n.

bán danh sách khách h*ng vip giá r? 2013 m?i nh?t mua bán danh sách khách h*ng ti?m nang 2013 m?i nh?t giá r? r? nh?t siêu r? vip database khách h*ng ti?m nang m?i nh?t giá r? 2013 hang mua bán danh sách khách h*ng 2013 giá r? m?i nh?t 2013 dât khách h*ng
Hi?n t?i ,chúng tôi dang s? h?u m?t s? lu?ng danh sách khách h*ng khá l?n .
R?t nhi?u danh sách c?c hi?m v* m?i liên t?c c?p nh?t
TRAO D?I DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PH?C V? CÔNG VI?C 0124.628.6065

1020 kh xe bmw

2600 kh xe Toyota

2000 kh xe mercedec

10000 kh parkson

650 kh diamond plaza

5900 member câu l?c b? th?m m?

1000 kh thân thu?c coopmart

1400 h?i viên b?nh vi?n qu?c t? cao c?p

4000 kh d?u tu ch?ng khoán

1000khách h*ng d?u tu v*ng

28000 thuê bao mobi m?c cu?c trên 1tr

13000 th*nh viên b?c thuê bao mobi

8000 th*nh viên v*ng thuê bao mobi

5000 th*nh viên v*ng thuê bao vina

10000 khách h*ng dóng b?o hi?m nhân th?

7600 nh* gi*u

22000 ngu?i thu nh?p 1000 usd

467 khách h*ng có nhu c?u cho con du h?c

64.577 ph? huynh h?c sinh tru?ng qu?c t? .
0124.628.6065