Tìm b?n tr? nam ? ghép khu v?c tru?ng ti?u h?c Phú Di?n. T? Liêm, HN
T dang c?n tìm 1 b?n sv nam ? ghép cùng. Yêu c?u ngoan ngoãn, k choi b?i. Phòng 12m2, dã d?y d? d? dùng d?ng c? sinh **?t. An ninh d?m b?o, gia ch? tho?i mái.
Liên h?: 01684089411. Mr Hi?n