[b]Mình c?n Chuy?n nhu?ng Chung Cu CT4 Xa La

Mình c?n Thanh Lý CT4 Xa la di?n t*ch 45 m2, can góc 2 m?t ti?n ban công Dông Nam nhìn th?ng khu dô th?, c?a hu?ng Tây, thi?t k? 2 phòng ng? 2WC, giá g?c 13 tr/m2
Giá bán: 13 tr/m2(có th? thuong lu?ng v?i ch? nh*)
Liên h?: A. Nam - 0962309328