M?T TI?N 4 M, DI?N TÍCH 30 M2 + 15 M2 GÁC L?NG SÀN G? CÓ TR?N CAO TRÊN 2 M. BAN CÔNG R?NG 6 M2 NHÌN RA M?T PH? VÀ H? HOÀN KI?M.
V? SINH : TI?U & T?M KHÉP KÍN TRÊN T?NG 2 VÀ M?T WC + CH? D? CHO 1-2 XE MÁY TRONG G?M C?U THANG RIÊNG BI?T DU?I T?NG 1.
QUA C?A HÀNG M?T PH? T?NG M?T LÀ L?I DI CHUNG R?NG 0,85 M x 8 M NÊN CÓ TH? KINH DOANH NH?.
GIÁ THUÊ 8 TR/ THÁNG. CÓ TH? KÍ HD THUÊ - MU?N DÀI H?N 3-5 NAM, TR? TRU?C M?I 6 THÁNG
LIÊN H? CHÍNH CH? : A D?C - 0903 455 528