Hi?n t?i chúng tôi dang cho thuê sÃ*n thuong m?i ? t?ng 3 thu?c trung tâm thuong m?i ch? HÃ*ng Da
Di?n tÃ*ch gian hÃ*ng t?: 15 - 35 m2
Có th? kinh doanh ngay, d?y d? qu?y k?, ánh sáng d?y d?
Phù h?p v?i kinh doanh th?i trang. qu?n áo, caffe, d? an nhanh, salon, cham sóc s?c kh?e...
Mi?n gi?m d?ch v? trong 3 tháng d?u....
Giá thuê: t? 8-15tr/gian
cho thuê t?ng 3 thu?c trung tâm thuong m?i ch? HÃ*ng Da
Liên H?:
Ch? Th?y: 098.575.1558
or Anh C?: 0932.361.861