Mình c?n Chuy?n Nhu?ng Chung Cu CT12B Kim Van Kim Lu

Mình c?n Chuy?n Nhu?ng Chung Cu CT12B Kim Van Kim Lu t?ng 14 phòng s? 18, di?n t*ch 56,2 m2, can góc 2 m?t ti?n ban công Tây B?c nhìn th?ng khu dô th?, c?a hu?ng Dông Nam, thi?t k? 2 phòng ng? 2WC, giá g?c 14,9 tr/m2, n?p 20% GTHD, ti?n d? thi công t?t, ch? d?u tu uy t*n.
Giá bán: 14,9 tr/m2 + chênh th?p
Liên h?: A. H?i - 0962309328