C?n bán can h? Fodacon B?c H* m?t du?ng Nguy?n Trãi. Di?n t*ch s? d? 58,06 m2, TÂ`NG 5 To`a CT3 g?m: 1 phòng khách, 2 phòng ng?, 1WC, sa`n gô~ ,can go?c ban công TB,DB ,cu?a DN ,Khu dân tr* cao.
Giá bán: 1,4 t?, có thuong lu?ng.
Liên H?: 097.486.3309 - 091.654.9889