Cho vay nóng, c?m nhÃ*, lãi su?t 2.5%/tháng, không c?n ch?ng minh thu nh?p, gi?i ngân trong vòng 03 ngÃ*y lÃ*m vi?c, uy tÃ*n, b?o m?t. Liên h?: Mr HoÃ*ng 090984 0918 - 538 Cách M?ng Tháng 08 qu?n 3 TPHCM.