Tôi c?n bán can chung cu CT5 M? Dình Sông D*. Nh* di?n t*ch 207m2, 4 phòng ng?, 2 ban công, phòng khách r?t r?ng. Nh* dã s?a ch?a r?t d?p n?m trong qu?n th? sân choi r?ng. M?i thang máy 2 nh* r?t ti?n.
Nay không có nhu c?u s? d?ng nên c?n bán 26 tri?u/m2 (Thuong lu?ng).
Ai có nhu c?u liên h? A Vu 0987.374.110