C?a Cu?n:Úc, D?c, D*i Loan, Tân Son Á (MaxDoor)
Chuyên: Tu v?n, Cung c?p, L?p d?t, S?a ch?a c?a cu?n các lo?i!
S?a ch?a, B?o du?ng giá ch? t? 200k
Tay di?u khi?n t? xa giá ch? t? 250k
B? nh?n t*n hi?u giá ch? t? 600k
Luu di?n (UPS) dùng d? m? c?a khi m?t di?n giá ch? t? 2,5tr/1 b?.
Bình ?c qui giá ch? t? 300k
Bán buôn bán l? các ph? ki?n nhu: Ch?ng nâng( ch?ng b?y c?a). D?o chi?u & T? d?ng( g?p v?t c?n t? d?ng ch?y ngu?c **?c t? d?ng)
Còi báo d?ng khi có d?t nh?p.
Ph?c v? 24/24 Hãy g?i 0923.234.777 d? du?c tu v?n l?p d?t s?a ch?a 1 cách t?t nh?t!
MaxDoor ph?c v? 24/24 các khu v?c nhu: H* N?i, Ngh? An, D?ng Nai.
Ph?c v? trong vòng 24h các tinh nhu:B?c Ninh, B?c Giang, Hung Yên, H* Nam.
Thông báo th?i gian s?a các t?nh nhu: Ninh Bình, Hòa Bình, H?i Duong, Qu?ng Ninh.