Công ty l* công ty EVAS chuyên lên h*ng th?i trang N? uy t*n t?i H* N?i. Công ty lên h*ng các hãng th?i trang n?i ti?ng th? gi?i nhu: Zara, ManGo, Dior, H&M, Aeropostel, Aero, CK , ABer , NET- ladies, Spyder, Pull Bear, Michael Kors,NY & Co, labijo, MNG , F21.

*D?c bi?t Công ty chúng tôi nh?n S?n Xu?t theo m?u v?i s? lu?ng m?i l?n s?n xu?t *t nh?t 100 s?n ph?m. Di?u n*y r?t t?t cho các Shop, C?a h*ng chua nhi?u v?n (N?u các b?n yêu c?u d?c quy?n v? m?u chúng tôi cung ch? s?n xu?t cho các b?n)

1. Chúng tôi cam k?t cung c?p giá c? th?p nh?t
2. Ch?t lu?ng h*ng hóa t?t
Shop qu?n áo có nhu c?u s?n xu?t xin liên h?
Qu?n lý S?n xu?t Vu Th? Anh Mobile: 0989 085 551


Chúc b?n suc kh?e v* th*nh công!