Nh* h*ng Pizza 4P's s? 8/15 Lê Thánh Tôn q1, Tp HCM c?n tuy?n :
Ph?c v?, nhân viên nu?ng bánh pizza, nhân viên b?p, nhân viên s?n xu?t phô mai
Yêu c?u :
Nhân viên ph?c v? l* n?, ti?ng Anh t?t (ph?ng v?n b?ng ti?ng Anh).
Nhân viên b?p, nu?ng pizza, s?n xu?t phô mai uu tiên nam, kinh nghi?m 1 nam.
1 tu?n ngh? 1 bu?i, có bao com 1 bu?i.
M?c luong trung bình 4.000.000/ tháng, luong tang theo nang l?c.
LH: 8/15 Lê Thánh Tôn, q1, Tp HCM, Tel. 01207894444