M?T TI?N 4 M, DI?N TÍCH 30 M2 + 15 M2 GÁC L?NG SÀN G? CÓ TR?N CAO TRÊN 2 M. BAN CÔNG R?NG 6 M2 NHÌN RA M?T PH? VÀ H? HOÀN KI?M.
V? SINH : TI?U & T?M KHÉP KÍN TRÊN T?NG 2 VÀ M?T WC + CH?...