Bán chung cu CT10 D?i Thanh, t?ng 10, di?n t*ch 45m2,hu?ng dông nam giá bán 14 tri?u/m2 (Có thuong lu?ng d*m phán tr?c ti?p v?i ch? nh*). M?i thông tin chi ti?t xin LH: 0962309328

Bán...